Obchodní podmínky „ Dovýroby“

Lenka Širůčková, Střížkovská 15/7, 180 00 Praha 8

IČ 05414229

(„dále jen „Dovýroby“)

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.         Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě  smlouvy (dále jen „smlouva“) uzavírané mezi nabízející stranou a objednavatelem  – fyzickou či právnickou osobou  prostřednictvím internetového rezervačního formuláře. Firma nabízí své produkty na webové stránce, umístněné na internetové adrese www.dovyroby.cz (dále jen „webová stránka“).

1.3.         Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat na základě dohody stran ve  smlouvě. Odchylná ujednání smlouvy mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4.         Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy. Smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v českém jazyce.

1.5.         Znění obchodních podmínek může nabízející strana měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.         Webové rozhraní nabízející firmy obsahuje informace o produktech, a to včetně uvedení cen jednotlivých produktů. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.2.         Služby může objednat  osoba starší 18 let. Pro objednání produktu vyplní kupující rezervační formulář ve webovém rozhraní prodávajícího. Rezervační formulář obsahuje zejména informace o:

2.2.1.     objednávaném produktu (objednávaný produkt „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

2.2.2.     způsobu úhrady produktu, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného produktu (dále společně jen jako „objednávka“).

2.3.         Před zasláním objednávky  je objednavateli  umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost objednavatele zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle objednavatel   kliknutím na tlačítko „objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou považovány za správné.  Neprodleně po obdržení objednávky bude převzetí potvrzeno elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa objednatele“).

2.4.         Smluvní vztah vzniká v rozsahu potvrzení objednávky (akceptací), jež je zasláno objednateli elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty objednatele.

 

3. CENA PRODUKTŮ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1.         Cenu produktů a případné náklady spojené s dodáním zboží dle smlouvy může objednatel uhradit nabízející straně následujícími způsoby:

bezhotovostně převodem na účet  č.ú, 1559288038/3030 vedeného u  Air Bank a.s   (dále jen „účet firmy“)

3.2.         Společně se sjednanou cenou je objednatel povinen zaplatit také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši.

3.3.         V případě bezhotovostní platby je objednatel povinen uhrazovat cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby (číslo objednávky). V případě bezhotovostní platby je závazek uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet nabízející firmy.

3.4.         Nabízející strana není plátcem daně z přidané hodnoty.

 

4. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

4.1.         Objednatel má v souladu s ustanovením § 1829 a násl. občanského zákoníku právo od  smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od uzavření smlouvy. Odstoupení od smlouvy musí být odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od smlouvy objednatel zašle na adresu elektronické pošty  zakaznici@dovyroby.cz. Vzor odstoupení od smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek.

4.2.         V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1 obchodních podmínek vrátí Dovýroby peněžní prostředky přijaté od objednatele do čtrnácti (14) dnů ode dne přijetí odstoupení od smlouvy objednatelem, a to stejným způsobem, jakým je od objednatele přijala, a to ve výši určené podle čl. 4.3.

4.3.         V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 4.1. vrátí Dovýroby objednateli peněžní prostředky ve výši:

  • 100% přijatých peněžních prostředků v případě doručení odstoupení od smlouvy na adresu uvedenou v čl. 4.1. nejméně 14 dní před datem zájezdu;
  • 60% přijatých peněžních prostředků v případě doručení odstoupení od smlouvy na adresu uvedenou v čl. 4.1. nejvíce 13 dní a nejméně 8 dní před datem zájezdu;
  • 0% v přijatých peněžních prostředků v případě doručení odstoupení od smlouvy na adresu uvedenou v čl. 4.1. 7 a méně dní před datem zájezdu;

V každém z výše uvedených případů je objednatel oprávněn namísto odstoupení od smlouvy postoupit smlouvu na třetí osobu. V takovém případě Dovýroby nevrací přijaté peněžní prostředky a případnou úplatu za postoupení smlouvy si domluví objednatel samostatně bez účasti Dovýroby.

4.4. V případě odstoupení od smlouvy za strany Dovýroby bude objednateli vráceno 100% přijatých finančních prostředků. Dovýroby je oprávněno od smlouvy odstoupit v případě, kdy nebude možné zájezd uskutečnit z důvodů na straně třetích osob (zejména společností do jejichž provozu je zájezd pořádán) nebo z důvodu nenaplnění kapacity zájezdu (zájezd se uskuteční při minimální účasti 5 účastníků). Odstoupení od smlouvy je Dovýroby oprávněna objednateli doručit nejpozději 24 hodin před plánovaným zahájením zájezdu.

 

5. REKLAMAČNÍ ŘÁD A INFORMACE O ZÁRUCE

Dovýroby odpovídá za řádné a včasné poskytnutí objednané a potvrzené služby. Dovýroby je povinna zákazníka správně a úplně informovat o rozsahu a podmínkáchposkytovaných služeb.

Jestliže zákazník zjistí, že služba poskytnutá vadu, může uplatnit své právo z odpovědnosti za tuto vadu (dále jenreklamaci). Zájezd vadu, není-li některá zeslužeb poskytována v souladu se smlouvou.

Zákazník může reklamaci uplatnit písemně, sdělit ústně do protokolu stvrzeného jehopodpisem nebo emailem na zakaznici@dovyroby.cz. Zákazník může uplatnit reklamaci za svoji osobu a také za osoby, za které reklamované služby v rámci své smlouvy o zájezduobjednal.

-li zájezd vadu a vytkl-li ji zákazník bez zbytečného odkladu, zákazník právo naslevu z ceny ve výši přiměřené rozsahu a trvání vadyDovýroby odstraní vadu zájezdu, ledaže to není možné, anebo odstranění vady vyžaduje nepřiměřené náklady s ohledemna rozsah vady a hodnotu dotčených cestovních služeb. Neodstraní-li Dovýroby vadu v určené lhůtě, zákazník právo odstranit vadu sám a požadovat náhradu nezbytnýchnákladů. Jde-li o podstatnou vadu, může zákazník odstoupit od smlouvy bez zaplaceníodstupného.

Po ukončení čerpání služeb zákazník právo uplatnit reklamaci písemnou formouanebo podepsat protokol o ústním oznámení reklamace, a to bez zbytečného odkladu. nejpozději však do dvou let od skončení zájezdu, jinak právo zákazníka zaniká.

 

PŘÍLOHA Č. 1

VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 

 

 

__________________, narozen/á _________, bytem _______________________________

 

 

 

tímto oznamuji

 

 

Lence Širůčkové, IČ 054 14 229 se sídlem Střížkovská 15/7, 180 00 Praha 8 provozující cestovní agenturu Dovýroby

 

(dále jen „Dovýroby„),

 

 

že tímto odstupuji od smlouvy uzavřené s Dovýroby dne __________.

 

 

V __________ dne ___________

 

 

 

Podpis: __________________

 

Jméno: __________________

 

Žádné produkty v košíku